ประกาศ เรื่อง โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ฝึกอาชีพ และประชุมผู้ปกครองนักศึกษาฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567...[26 เม.ย. 2567]   
    ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ปวช.และ ปวส. รอบทั่วไปและรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา รอบเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2567...[07 มี.ค. 2567]   
    ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนซ่อมรายวิชากิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมองค์การวิชาชีพและกิจกรรมสถานศึกษา...[04 มี.ค. 2567]   
    ประกาศ เรื่อง กำหนดวันเปิด-ปิด ภาคเรียน และการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567...[14 ก.พ. 2567]   
    ประกาศ เรื่อง การเปิดทำการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2566...[07 ก.พ. 2567]   
    ประกาศ เรื่อง การเปิดทำการสอนภาคฤดูร้อน รายวิชา (Block Course) ประจำปีการศึกษา 2566...[07 ก.พ. 2567]   
    ประกาศ เรื่อง การเปิดทำการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2566...[06 ก.พ. 2567]   
    ประกาศ เรื่อง ปฏิทินแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ นักเรียน นักศึกษาทราบและถือปฏิบัติ ภาคเรียนที่ 2/2566...[30 ม.ค. 2567]   
    ประกาศ เรื่อง ระเบียบการรับนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบทั่วไป...[17 ม.ค. 2567]   
    ประกาศ เรื่อง โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566...[04 ม.ค. 2567]   
     
   อ่านทั้งหมด